HomeMijn pensioen voorbereidenUw pensioensparen van uw werkgever afkopen?

Uw pensioensparen van uw werkgever afkopen?

Mijn zoon werd ontslagen. Hij overweegt het pensioensparen, dat zijn onderneming voor hem heeft opgebouwd, af te kopen. Hoeveel zou hem dat opleveren? (Patrick, 64 jaar).

Voordat we ingaan op de details, willen we graag iets verduidelijken. ‘Pensioensparen’ mag niet worden verward met ‘groepsverzekering’. Hoewel beide formules over pensioen gaan en hetzelfde doel nastreven, zijn ze heel verschillend.

  • Pensioensparen is een individuele spaarvorm, waarvoor u zelf het initiatief neemt. Uw zoon kan als hij dat wilt intekenen op een pensioenspaarplan en elk jaar maximaal 940 euro storten (bedrag voor 2017). Die stortingen geven hem recht op een belastingvermindering van 30% van het belegde bedrag. Op zijn 60ste verjaardag wordt hij dan belast tegen een gunsttarief.
  • Een groepsverzekering is een aanvullend pensioen dat door de werkgever wordt opgebouwd, hetzij in het kader van een groepsverzekering, hetzij rechtstreeks in een pensioenfonds. Soms kan de werknemer er ook toe bijdragen. De toegestane bedragen, de aftrekbaarheidsvoorwaarden en de modaliteiten van belastingheffing op de einddatum zijn uiteenlopend en zijn complexer dan bij pensioensparen.

Wat bij afkoop?

We hadden het in deze blog al over het vervroegd afkopen van pensioensparen - vóór de pensioenleeftijd. Dat is geen interessante zaak. De staat beboet spaarders die beslissen om de opbouw van een aanvullend pensioen stop te zetten door het opgebouwde kapitaal bij de afkoop te belasten tegen 33%.

Bij een groepsverzekering is de reglementering nog strenger. Het is gewoon niet mogelijk om de reserves, die in het kader van die groepsverzekering werden opgebouwd, vervroegd af te kopen. Althans niet vóór uw 60ste verjaardag.

Wat kunt u dan doen?

Maak u geen zorgen: de reserves die uw zoon heeft opgebouwd, zijn al van hem. Wat er ook gebeurt, ze zijn voor hem verworven. Naargelang het contract heeft hij verschillende mogelijkheden:

  • Hij kan zijn reserves laten staan bij de instelling waar zijn werkgever zijn pensioen heeft opgebouwd en hij kan zijn overlijdensdekking al dan niet voortzetten. Het contract blijft dan zonder nieuwe premiestortingen lopen tot de wettelijke pensioenleeftijd.
  • Hij kan zijn reserves overhevelen naar een ‘onthaalstructuur” van de pensioeninstelling. Op die onthaalstructuur zijn andere regels van toepassing dan die van het oorspronkelijk pensioenplan. Ook dan worden geen nieuwe premies meer gestort.
  • Hij kan zijn reserves overhevelen naar het pensioenplan van zijn nieuwe werkgever.
  • Ten slotte kan hij een specifieke individuele verzekeringsovereenkomst afsluiten en daar zijn reserves in onderbrengen. Bekijk de lijst van de voorwaarden voor een dergelijke overdracht en van de instellingen die daartoe door de FSMA zijn erkend.

Los van de gekozen optie staan bepaalde contracten toe om een voorschot te vragen, meer bepaald om een onroerend goed aan te kopen. Die mogelijkheden hangen echter af van het type van contract en van de voorwaarden ervan.

Concreet

In principe zal uw zoon binnen de 30 dagen na zijn ontslag een ‘uitstapfiche’ ontvangen van de pensioeninstelling van zijn vroegere werkgever. Vanaf de ontvangst van dat document heeft hij 30 dagen de tijd om zijn beslissing mee te delen (op enkele uitzonderingen na). Aangezien het om een netelige beslissing gaat, kan uw zoon best zijn tijd nemen. Hij doet er goed aan om bij de pensioeninstelling van zijn vroegere werkgever en eventueel bij zijn vakbond informatie te vragen over de gevolgen van de verschillende keuzes, zodat hij de optie kan kiezen die voor hem het meest geschikt is.

Stel uw vraagBekijk alle vragen