HomeMijn geld beherenTaxshift: welke maatregelen en waarom?

Taxshift: welke maatregelen en waarom?

Onlangs heeft de regering de maatregelen voor de taxshift voorgesteld. Maar wat is een taxshift? Wat houdt het concreet in voor u? En wat verwacht de regering ervan?

Door een taxshift of belastingverschuiving verandert de manier waarop belastingen geïnd worden. Dat betekent dat de fiscale druk op bepaalde inkomsten of uitgaven verhoogt, terwijl hij voor andere categorieën afneemt.

Wat is de doelstelling van de taxshift?

De doelstelling van de regering was dubbel:

 • De werkgelegenheid stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen.
 • Lage en middeninkomens een duwtje in de rug geven door een belastingvermindering.

Die maatregelen zouden – naast hun onmiddellijke effect – ook op lange termijn een positief effect moeten hebben. En dat zowel op de overheidsfinanciën als op de economie van het land. Als de werkgelegenheid groeit, daalt de werkloosheid. Dat leidt tot een verlaging van het budget van de sociale zekerheid (wat goed is voor de overheidsfinanciën). En ook een heropleving van de consumptie. Daar profiteren de ondernemingen dan weer van. Zij werven meer aan, enz. Door lagere sociale bijdragen moeten de Belgische bedrijven weer competitiever worden. Daardoor stijgt de export, wat opnieuw bijdraagt tot de groei en de werkgelegenheid.

Belastingverschuiving?

De taxshift betekent een verandering van de verdeling van de belastingdruk. Geen vermindering ervan. Daarom moet de regering twee soorten maatregelen nemen:

 • Belastingverminderingen voor bepaalde belastingplichtigen.
 • Nieuwe of bijkomende belastingen om die verminderingen te financieren.

Dat moet leiden tot een nuloperatie. De belastingverminderingen en -verhogingen moeten elkaar compenseren.

Tijdens haar persconferentie heeft de regering de twee soorten maatregelen samen voorgesteld. Of beter gezegd: ze heeft de krijtlijnen ervan uitgezet. Om de echte impact te kennen moeten we wachten op de wetten en de Koninklijke Besluiten tot uitvoering.

Waaraan moet u zich verwachten?

Wat de belastingverminderingen betreft, zijn er vier pistes:

 • Belastingvermindering voor natuurlijke personen met een laag of middeninkomen (1,7 miljard euro). Het is de bedoeling dat de meest kwetsbare bevolkingscategorieën 100 euro per maand minder belastingen betalen.
 • Vermindering van de werkgeversbijdragen van 33% naar 25% (1,32 miljard euro).
 • Ondersteuningsmaatregelen voor de economische ontwikkeling van kmo’s (430 miljoen euro).
 • Een reeks van diverse maatregelen (235 miljoen euro).

Wat de belastingverhogingen betreft, zijn er meerdere pistes:

 • Verhoging van de accijnzen op alcohol (tot 2,5 euro per fles voor sterke drank) en sigaretten.
 • Verhoging van de accijnzen op diesel.
 • Btw van 21% (in plaats van 6%) op elektriciteit.
 • Een nieuwe heffing op ongezonde producten, zoals softdrinks.
 • Verhoging van de vermogensbelasting via een verhoging van de roerende voorheffing op inkomsten uit beleggingen. (Denk eraan dat uw spaarrekening vrijgesteld is van roerende voorheffing op de eerste 1.880 euro aan intresten per jaar en per persoon.) Maar ook via een nieuwe heffing op beursspeculatie en een verhoging van de ‘Cayman’-taks voor bepaalde juridische constructies.

De regering voorziet ook besparingen op haar werkingsbudget. Ze wil ook inzetten op de strijd tegen fraude. Het idee om bedrijfswagens zwaarder te belasten ligt niet meer op tafel.

Al die maatregelen moeten nog verder in detail uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte.