HomeMijn geld beherenErfenissen: hoe de rekening van een overledene deblokkeren?

Erfenissen: hoe de rekening van een overledene deblokkeren?

Bij een overlijden is de bank wettelijk verplicht om alle rekeningen en kluizen van de overledene te blokkeren. Over welke rekeningen gaat het? En hoe kunnen ze gedeblokkeerd of vrijgegeven worden?

Zodra een bank op de hoogte gebracht wordt van een overlijden, is zij verplicht alle tegoeden van de overledene te blokkeren. Die maatregel geldt voor:

  • De rekeningen van de overledene
  • De rekeningen op naam van de partner van de overledene
  • De rekeningen op naam van de overledene EN zijn of haar partner
  • De rekeningen op naam van de overledene EN een derde of van de partner van de overledene EN een derde
  • Een kluis gehuurd door de overledene of zijn/haar partner

De reden voor die blokkering is vooral praktisch van aard. Zolang de bank niet zeker weet wie de erfgenamen zijn, moet ze vermijden dat er geld van de rekeningen afgehaald wordt. Anders kan een oneerlijke erfgenaam met meer aan de haal gaan dan het gedeelte waarop hij recht heeft.

Een uitzondering voor de overlevende partner

Om ervoor te zorgen dat de overlevende partner toch nog voldoende middelen heeft om in zijn dagelijks onderhoud te voorzien, zegt de wet dat de bank:

  • bepaalde betalingen mag doen die te maken hebben met schulden van de erfenis (bv. ziekenhuis- en begrafeniskosten);
  • de helft van het bedrag dat op de geblokkeerde rekeningen staat, ter beschikking mag stellen van de echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner van de overledene op de dag van het overlijden. Dat bedrag is beperkt tot 5.000 euro.

De kluis blijft in elk geval geblokkeerd. Als u een testament opstelt, is het dus beter om het niet in de kluis bij uw bank te bewaren.

Rekeningen vrijgeven

Om rekeningen vrij te kunnen geven moet de bank weten wie de erfgenamen zijn. Zij moeten de bank dus een van volgende documenten bezorgen:

  • Een attest van erfopvolging: dat document wordt opgesteld door de ontvanger van het kantoor voor successierechten waarvan de erfenis afhangt. Dat attest kan alleen verkregen worden als er geen testament noch een huwelijkscontract was en als geen enkele erfgenaam als onbekwaam beschouwd wordt (minderjarigen, onbekwaam verklaarde personen). In de andere gevallen zal de ontvanger weigeren om een dergelijk attest op te stellen.
  • Een akte van erfopvolging: dat document wordt opgemaakt door een notaris, nadat hij alle nodige onderzoeken gedaan heeft om de erfgenamen van de overledene te kennen. Hij moet ook nagaan of de overledene schulden had bij de belastingadministratie en de RSZ.  

De bank zal aan de erfgenamen uit het document vragen wat er met de vrijgegeven tegoeden moet gebeuren. U gaat beter allemaal samen naar de bank. Ofwel zorgt u voor de nodige volmachten, want het akkoord van alle erfgenamen is absoluut noodzakelijk.  

Kluis vrijgeven

Een attest of akte van erfopvolging is ook nodig om de kluis van de overledene of zijn/haar echtgenoot/echtgenote vrij te geven. De bank of de notaris moeten aan het regionale kantoor laten weten wanneer de kluis geopend wordt. Het stuurt dan eventueel een afgevaardigde. Na de opening moet de notaris of de vertegenwoordiger van de bank een inventaris opmaken. Die moet door de erfgenamen ondertekend worden (en eventueel door de afgevaardigde van de administratie). Erfgenamen die niet aanwezig kunnen zijn, moeten ook een volmacht voor die ondertekening geven.